Hjem
Hva er Oslomarka?
Lov om Oslomarka
Oslomarka og skogbruket
Eventyrskoger
Oslomarka i media
Oslomarka på nettet
Arkiv

 

 

Varig vern av Oslomarka!

I over 60 år har natur- og friluftsinteressene arbeidet med å verne Oslomarka for friluftsliv og biologisk mangfold. Nå ser vi målet foran oss - den varslede loven om Oslomarka. Vi ønsker gjennom disse sidene å bidra til at loven og forskriftene gir et godt grunnlag for at også fremtidige generasjoner kan glede seg over og ha nytte av Oslomarka. Motstanden er fortsatt stor, og innsats fra alle som ønsker å bevare Oslomarka er viktig.
 
Visste du at mindre enn 20% av Oslomarka har beholdt sitt opprinnelige preg? I løpet av de siste 60 årene har 83% av Oslomarka blitt preget av flatehogst og industriskog. Den plukkhogsten som vi fint kunne trives med har blitt erstattet av ensaldret industriskog.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har de siste årene arbeidet med å registrere Eventyrskoger i Oslomarka. Dette er skogområder som har spesielt høy opplevelsesverdi. De skiller seg gjerne tydelig ut fra omkringliggende områder fordi de har mye gammel skog og stor variasjon. Loven om Oslomarka må sikre at disse og liknende områder bevares. Så kan vi i alle fall overlevere nær 20% av Marka i god stand til neste generasjon - og håpe at de tar bedre vare på den enn hva vi gjorde.

 


 

Markaloven framlagt

(Av Gjermund Andersen, NOA.  Sist oppdatert 19.12.08. kl. 23:02)

Og dette har vi venta på så lenge: Miljøvernminister Erik Solheim har i dag lagt fram forslaget til ny Markalov. Loven sikrer Markagrensen og gir adgang til vern av eventyrskogene. Loven gir videre hjemmel for å regulere biltrafikk og motorferdsel. Loven kommer dessverre ikke til å regulere skogbruket i Marka. Les mer

 

 

Registreringen av NOAs eventyrskoger går mot slutten

(Av Gjermund Andersen, NOA.  Sist oppdatert 08.11.08. kl. 00:35)

Etter 6 år med utallige turer og søk innover i Marka, begynner NOA å nærme seg slutten på den organiserte delen av Eventyrskog-registreringen. Rundt 140 områder er registrert som spesielt verdifulle for friluftsliv og naturopplevelse. Les mer

 

 

Utilgjengelig miljøinformasjon

(Av Roar Skålin Sist oppdatert 02.10.08. kl. 22:10)

Oslo tingrett har felt dom i rettssaken mellom godseier Løvenskiold og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) om retten til informasjon om gammel skog på Løvenskiolds eiendom.
Tingretten kom fram til at informasjon om gammelskogen er miljøinformasjon som NOA har krav på å få, og at Løvenskiold ikke kan gjemme seg bak en påstand om at dette er ”forretningshemmeligheter”. Imidlertid har retten gitt Løvenskiold rett i at han ikke behøver å gi ut denne informasjonen skriftlig eller elektronisk, men at det holder å vise fram informasjonen for NOA på Løvenskiolds kontor. Les mer

 

Løvenskiold mot Naturvernforbundet:

Rettsak om utlevering av miljøinformasjon

(Av Roar Skålin Sist oppdatert 23.09.08. kl. 16:35)

Løvenskiold Vækerø, ved godseier Carl Otto Løvenskiold har gått til søksmål mot Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) for å slippe å levere ut kartfestet informasjon om gammel skog.

Dette er første gang en sak etter miljøinformasjonsloven prøves for domstolene. Les mer

 

JA til Markalov, med skogbruket inkludert!

(Av Roar Skålin Sist oppdatert 20.11.07. kl. 12:45)

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) er i sin høringsuttalelse til Lov om Oslomarka svært tydelige på hva som må endres i det videre arbeidet med loven: "At skogbruket ikke er tatt med er lovforslagets største svakhet, som må rettes opp, dersom loven skal bli det redskapet for forvaltning av Marka som frilufts- og naturvernorganisasjonene har etterlyst i en mannsalder." Les hele høringsuttalelsen her.

 

På tur i Marka med Bjørnøy

(Av Roar Skålin Sist oppdatert 28.08.07. kl. 22:25)

Søndag 26.8 arrangerte Oslo SV markatur til Gaupekollen med miljøvernminister Helen Bjørnøy. Den foreslåtte markaloven var det politiske grunnlaget for turen, og halvveis opp var det innlegg av Gjermund Andersen i Naturvernforbundet, Bjørnøy og andre natur- og friluftsinteresserte markafolk. Andersens hovedfokus var lovforslagets store mangel – det omfatter ikke skogbruket. Bjørnøy benyttet anledningen til å understreke at alle markainteresserte bør sende inn gode høringsuttalelser. Les mer

 

Gledens dag med bismak

(Av Gjermund Andersen, NOA. Sist oppdatert 25.06.07. kl. 11:00)

Forslaget til en lov for Oslomarka gir endelig en lovfestet Markagrense mot utbygging og en hjemmel for å verne viktige områder for friluftsliv. Svakheten er at loven ikke regulerer skogbruket, som er den virksomheten som i størst grad påvirker Markas kvalitet. Les mer

 

Marka omformes til industriskog

(Av Gjermund Andersen, NOA. Sist oppdaterte 17.06.07. kl. 15:08)

Ny undersøkelse viser at mer enn 95% av alle hogster i Oslomarka medfører mer kjedelig, ensaldret industriskog. Selv i landets aller viktigste friluftsområde, tar ikke skogbruket mer hensyn enn i et hvilket som helst skogstykke rundt i landet. Les mer

 

Gjør Marka til CO2-felle!

(Av Gjermund Andersen, NOA. Sist oppdaterte 12.05.07. kl. 15:30)

Enkle vernetiltak kan gjøre Oslomarka til en gedigen CO2-felle:La en større del av skogen få stå urørt, høst resten av arealet med plukkhogst i stedet for flatehogst, og la alle trærne få bli vesentlig eldre enn det som er vanlig i dagens skogbruk. Dette vil bygge opp og bevare CO2-lageret i skogbunnen. Tiltaket vil gi en tredobbelt vinn-vinn situasjon: Vi binder klimagassen CO2, vi skaper en bedre skog for friluftsliv og naturopplevelse, og vi skaper bedre vilkår for planter og dyr. Les mer